Tina Turner – The best (Ayur Tsyrenov instrumental Remix)